Zasady i warunki


Strona internetowa OPTIVE® jest własnością firmy Allergan Ltd („Allergan”) i jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych oraz edukacyjnych i nie mogą zastępować porady udzielanej przez lekarza. Prosimy o przeczytanie i dokładne zapoznanie się z poniższymi Warunkami użytkowania strony internetowej przed wejściem na wyżej wymienioną stronę i korzystaniem z niej. Uznaje się, że użytkownik wchodzący na tę stronę i korzystający z niej zapoznał się z Warunkami użytkowania strony, zrozumiał je i je akceptuje.

UŻYTKOWANIE: Z niniejszej strony należy korzystać w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi prawami, ustawodawstwem, przepisami i regulacjami prawnymi. W przypadku naruszenia jakichkolwiek ograniczeń nałożonych przez niniejsze warunki użytkownik wyraża zgodę na wynagrodzenie firmie Allergan wszelkich strat, kosztów lub odszkodowań, w tym uzasadnionych kosztów sądowych, poniesionych przez firmę Allergan w związku z ich naruszeniem lub wynikających z ich naruszenia.
ZAWARTE INFORMACJE NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY: Informacje dostępne na niniejszej stronie stanowią wyłącznie ogólne wytyczne. Ich celem nie jest przedstawienie oferty sprzedaży czy nakłanianie do zakupu jakiegokolwiek produktu bądź usługi dostarczanej przez firmę Allergan lub inną firmę z nią stowarzyszoną lub powiązaną.
WYŁĄCZENIE GWARANCJI: Użytkownik niniejszym godzi się, że nasza strona publikuje określone treści w miarę ich dostępności. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, firma Allergan wyłącza wszelkie gwarancje dostatecznej jakości, przydatności do konkretnego celu, braku wirusów komputerowych oraz nienaruszania praw osób trzecich w odniesieniu do strony.
RYZYKO: Całkowite ryzyko związane z jakością, działaniem oraz użytkowaniem naszej strony ponosi użytkownik. Wszelkie komunikaty, wiadomości oraz inne informacje uzyskane podczas użytkowania naszej strony użytkownik pobiera na własne ryzyko i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w wyniku użytkowania niniejszej strony. Allergan nie weryfikuje biografii konsultantów ani informacji pochodzących z praktyki medycznej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich biografii i informacji.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Firma Allergan nie będzie ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe ani następcze utraty zysków, przychodów, kontraktów lub renomy wynikające z dostępności lub zakłóceń na naszej stronie lub przerwy w jej działaniu, awarii komputera, wirusów komputerowych, utraty danych lub jakichkolwiek innych zdarzeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z niniejszej strony. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, firma Allergan wyłącza wszelką odpowiedzialność za błędy lub pominięcie w treści jakichkolwiek informacji, materiałów czy funkcji zawartych na niniejszej stronie oraz wszelką odpowiedzialność za zaniedbanie. Żaden zapis niniejszych warunków nie wyłącza jednak naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkody na osobie powstałe na skutek zaniedbania Allergan lub świadomego nieprawdziwego jej oświadczenia.
INFORMACJE MEDYCZNE: Firma Allergan nie oferuje na niniejszej stronie żadnych usług lub porad medycznych czy innych fachowych porad, a informacje tu zawarte nie mają na celu zastąpienia porady medycznej udzielonej przez lekarza. Jeżeli użytkownik pragnie lub potrzebuje tego rodzaju usług lub porad, czy też w przypadku pojawienia się lub istnienia jakiejkolwiek choroby, należy skonsultować się z lekarzem.
USUWANIE MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA NASZEJ STRONIE: Chociaż firma Allergan nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za kontrolowanie i redagowanie postów zamieszczonych na naszej stronie, w przypadku zwrócenia nam uwagi na jakiekolwiek niestosowne treści, firma Allergan zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich przeredagowania lub, jeśli to konieczne, usunięcia.
TREŚCI NARUSZAJĄCE DOBRE IMIĘ/NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH: Użytkownik nie może umieszczać na niniejszej stronie jakichkolwiek treści o charakterze szkalującym, obelżywym, bluźnierczym, pogróżek czy też materiałów obraźliwych lub nielegalnych ani też jakichkolwiek informacji lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi, bez zgody uprawnionego z tych praw.
GWARANCJA PRAW AUTORSKICH UŻYTKOWNIKA: Zamieszczając wpisy i materiały na stronie użytkownik gwarantuje i deklaruje, że przysługują mu prawa autorskie w odniesieniu do takich wpisów i materiałów lub że otrzymał zgodę od uprawnionego z tych praw, oraz, dodatkowo, że udziela firmie Allergan oraz innym użytkownikom naszej strony niewyłącznych praw do wyświetlania, kopiowania, publikacji, dystrybucji, transmisji, wydruku i korzystania z takich informacji i innych materiałów.
PRAWA AUTORSKIE NA STRONIE: Prawa autorskie do materiałów znajdujących się na niniejszej stronie lub licencje na ich publikację przysługują Allergan i są one chronione brytyjskimi przepisami prawnymi dotyczącymi praw autorskich, międzynarodowymi umowami o prawach autorskich oraz wszelkimi innymi obowiązującymi prawami autorskimi i przepisami o ochronie własności intelektualnej. Użytkownik jest upoważniony do pobrania jednej kopii materiału znajdującego się na niniejszej stronie na jeden komputer, jedynie do własnego, niekomercyjnego użytku, lecz nie wolno mu usuwać znaków towarowych, ani innych oznaczeń wskazujących na uprawnienia z tytułu praw autorskich lub innych praw. O ile co innego nie wynika z niniejszej informacji, nie można z niej wywodzić ustanowienia na rzecz jakiejkolwiek osoby prawa ani licencji w ramach praw autorskich przysługujących Allergan.